Квалитет на воздухот во Велес област

Велес
Добро
Многу добро
Добро
Прифатливо
Загадено
Многу загадено
Исклучит. лошо
European Air Quality Index
Прифатливо
Прифатливо
Прифатливо
Добро
Добро