Квалитет на воздухот во Македонска Каменица област

Македонска Каменица
Добро
Многу добро
Добро
Прифатливо
Загадено
Многу загадено
Исклучит. лошо
European Air Quality Index
Добро
Добро
Добро
Добро
Добро