Квалитет на воздухот во Гостивар област

Гостивар
Прифатливо
Многу добро
Добро
Прифатливо
Загадено
Многу загадено
Исклучит. лошо
European Air Quality Index
Прифатливо
Загадено
Добро
Добро
Добро