Квалитет на воздухот во Босилово област

Босилово
Добро
Многу добро
Добро
Прифатливо
Загадено
Многу загадено
Исклучит. лошо
European Air Quality Index
Прифатливо
Добро
Добро
Добро
Добро