Република Северна Македонија 25 февруари, во 13:54
16°

Прогноза
Мапа

Попладне
60 %
Во вечер
60 %
Ноќе
50 %
До пладне
40 %
Попладне
50 %
Во вечер
20 %
Ноќе
10 %
До пладне
20 %
денес — дожд

Прогноза за 14 дена

Макс (°C)
Мин (°C)
повеќепомалку

Астро-инфо

денес
13:54 локално време
Сонце Месечина
Опаѓање на месечината