Полен во Велес

трева
рж
чинар
даб
коприва
габер
бука
пелин
амброзија
лешник
бреза
врба
топола
трева
рж
чинар
даб
коприва
габер
бука
пелин
амброзија
лешник
бреза
врба
топола
трева
рж
чинар
коприва
даб
габер
бука
пелин
амброзија
лешник
бреза
врба
топола
трева
рж
чинар
коприва
даб
габер
бука
пелин
амброзија
лешник
бреза
врба
топола
трева
рж
чинар
коприва
даб
габер
бука
пелин
амброзија
лешник
бреза
врба
топола
трева
рж
чинар
даб
коприва
габер
бука
пелин
амброзија
лешник
бреза
врба
топола
трева
рж
чинар
даб
коприва
габер
бука
пелин
амброзија
лешник
бреза
врба
топола