Полен во Sveti Nikole

коприва
пелин
трева
чинар
амброзија
даб
габер
лешник
бреза
врба
рж
топола
бука
коприва
пелин
амброзија
трева
чинар
даб
габер
лешник
бреза
врба
рж
топола
бука
коприва
пелин
амброзија
трева
чинар
даб
габер
лешник
бреза
врба
рж
топола
бука
коприва
пелин
амброзија
трева
чинар
даб
габер
лешник
бреза
врба
рж
топола
бука
коприва
пелин
амброзија
трева
чинар
даб
габер
лешник
бреза
врба
рж
топола
бука
коприва
пелин
амброзија
трева
чинар
даб
габер
лешник
бреза
врба
рж
топола
бука
коприва
пелин
трева
амброзија
чинар
даб
габер
лешник
бреза
врба
рж
топола
бука