Полен во Шипковица

лешник
даб
коприва
пелин
габер
амброзија
трева
бреза
врба
рж
топола
чинар
бука
пелин
лешник
чинар
даб
коприва
габер
амброзија
трева
бреза
врба
рж
топола
бука
лешник
пелин
чинар
даб
коприва
габер
амброзија
трева
бреза
врба
рж
топола
бука
лешник
пелин
чинар
даб
коприва
габер
амброзија
трева
бреза
врба
рж
топола
бука
лешник
даб
коприва
пелин
габер
амброзија
трева
бреза
врба
рж
топола
чинар
бука
пелин
лешник
чинар
даб
коприва
габер
амброзија
трева
бреза
врба
рж
топола
бука
лешник
пелин
чинар
даб
коприва
габер
амброзија
трева
бреза
врба
рж
топола
бука