Полен во Шипковица

коприва
амброзија
трева
даб
пелин
габер
лешник
бреза
врба
рж
топола
чинар
бука
коприва
амброзија
трева
даб
пелин
габер
лешник
бреза
врба
рж
топола
чинар
бука
коприва
амброзија
трева
даб
пелин
габер
лешник
бреза
врба
рж
топола
чинар
бука
коприва
амброзија
трева
даб
пелин
габер
лешник
бреза
врба
рж
топола
чинар
бука
коприва
амброзија
трева
даб
пелин
габер
лешник
бреза
врба
рж
топола
чинар
бука
коприва
амброзија
трева
даб
пелин
габер
лешник
бреза
врба
рж
топола
чинар
бука
коприва
амброзија
трева
даб
пелин
габер
лешник
бреза
врба
рж
топола
чинар
бука