Полен во Македонска Каменица

даб
габер
топола
бука
бреза
трева
врба
коприва
пелин
амброзија
лешник
рж
чинар
даб
габер
топола
бука
трева
бреза
врба
коприва
пелин
амброзија
лешник
рж
чинар
даб
габер
топола
бука
бреза
трева
врба
коприва
пелин
амброзија
лешник
рж
чинар
даб
габер
топола
бука
трева
бреза
врба
рж
коприва
пелин
амброзија
лешник
чинар
даб
габер
топола
бука
бреза
трева
врба
рж
коприва
пелин
амброзија
лешник
чинар
даб
габер
топола
бука
бреза
трева
врба
рж
коприва
пелин
амброзија
лешник
чинар
даб
габер
топола
бука
трева
бреза
врба
рж
коприва
пелин
амброзија
лешник
чинар