Полен во Крушево

амброзија
трева
даб
коприва
пелин
габер
лешник
бреза
врба
рж
топола
чинар
бука
амброзија
трева
даб
коприва
пелин
габер
лешник
бреза
врба
рж
топола
чинар
бука
амброзија
трева
даб
коприва
пелин
габер
лешник
бреза
врба
рж
топола
чинар
бука
амброзија
даб
коприва
пелин
габер
лешник
трева
бреза
врба
рж
топола
чинар
бука
даб
коприва
пелин
габер
амброзија
лешник
трева
бреза
врба
рж
топола
чинар
бука
даб
коприва
пелин
габер
амброзија
лешник
трева
бреза
врба
рж
топола
чинар
бука
даб
коприва
пелин
габер
амброзија
лешник
трева
бреза
врба
рж
топола
чинар
бука