Квалитет на воздухот во Шуто Оризари област

Шуто Оризари
Добро
Многу добро
Добро
Прифатливо
Загадено
Многу загадено
Исклучит. лошо
European Air Quality Index
Прифатливо
Добро
Добро
Добро
Добро