Квалитет на воздухот во Кисела Вода област

Кисела Вода
Добро
Многу добро
Добро
Прифатливо
Загадено
Многу загадено
Исклучит. лошо
European Air Quality Index
Добро
Добро
Добро
Добро
Добро