Квалитет на воздухот во Камењане област

Камењане
Прифатливо
Многу добро
Добро
Прифатливо
Загадено
Многу загадено
Исклучит. лошо
European Air Quality Index
Прифатливо
Прифатливо
Добро
Добро
Добро