Квалитет на воздухот во Јегуновце област

Јегуновце
Добро
Многу добро
Добро
Прифатливо
Загадено
Многу загадено
Исклучит. лошо
European Air Quality Index
Прифатливо
Добро
Добро
Добро
Добро