Полен во Василево

лешник
даб
коприва
пелин
габер
амброзија
трева
бреза
врба
рж
топола
чинар
бука
лешник
врба
даб
коприва
пелин
габер
амброзија
трева
бреза
рж
топола
чинар
бука
лешник
врба
даб
коприва
пелин
габер
амброзија
трева
бреза
рж
топола
чинар
бука
лешник
врба
даб
коприва
пелин
габер
амброзија
трева
бреза
рж
топола
чинар
бука
лешник
врба
даб
коприва
пелин
габер
амброзија
трева
бреза
рж
топола
чинар
бука
лешник
даб
коприва
пелин
габер
амброзија
трева
бреза
врба
рж
топола
чинар
бука
лешник
бреза
врба
даб
коприва
пелин
габер
амброзија
трева
рж
топола
чинар
бука