Полен во Брвеница

коприва
пелин
трева
чинар
амброзија
даб
габер
лешник
бреза
врба
рж
топола
бука
коприва
пелин
амброзија
трева
чинар
даб
габер
лешник
бреза
врба
рж
топола
бука
коприва
пелин
амброзија
трева
чинар
даб
габер
лешник
бреза
врба
рж
топола
бука
коприва
пелин
амброзија
трева
чинар
даб
габер
лешник
бреза
врба
рж
топола
бука
коприва
пелин
трева
амброзија
чинар
даб
габер
лешник
бреза
врба
рж
топола
бука
коприва
пелин
амброзија
трева
чинар
даб
габер
лешник
бреза
врба
рж
топола
бука
коприва
пелин
трева
амброзија
чинар
даб
габер
лешник
бреза
врба
рж
топола
бука